Phương Nam Company

Uy tín - Chất lượng - Tiến độ
Ban lãnh đạo

 

Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
Bà Phạm Thị Xuân CTHĐQT Cử nhân kinh tế
Ông Nguyễn Tiến Nghĩa Giám đốc Thạc sỹ xây dựng
Ông Nguyễn Văn Sơn P.giám đốc Kỹ sư xây dựng
Ông Lê Văn Minh Cố vấn cao cấp Thạc sỹ xây dựng
Ông Nguyễn Văn Hương TP.Kinh doanh Cử nhân kinh tế
Bà Phạm Thị Nhung TP.HC-KT Cử nhân kinh tế

 

Anh Nghĩa (0988.885.968)
Hotline0988.885.968